Producenci
Kontakt

JoQu
Ul. Michałowicza 60
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372160288

Tel: 600 297 002
E-mail: biuro@joqu.com.pl

Regulamin

Regulamin sklepu:

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.JoQu.com.pl przez Firmę I.K.J. NIP: 9372160288, REGON: 369759555, która określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne/zwroty):

Adres do korespondencji:

I.K.J Inga Kubica-Jojczyk

ul. Michałowicza 60

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@joqu.com.pl

 

We speak English. We are preparing now the English version of our website. In case you are interested in our products, please do not hesitate to call us or write an email.

Email: biuro@joqu.com.pl

Zapytania ofertowe, sprawy handlowe:

e-mail: biuro@joqu.com.pl

tel.: +48 694-488-440

 

Nr rachunku bankowego prowadzonego przez:

Bank ING Bank Śląski

nr rachunku: Płatności krajowe : 36 1050 1070 1000 0092 5395 7865
Płatności poza krajem : 36 1050 1070 1000 0092 5395 7865 INGBPLPW

 

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joqu.com.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
Strona – Usługodawca lub Klient;
Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
Usługodawca (także „Sprzedawca") –Firma I.K.J. INGA KUBICA JOJCZYK NIP: 9372160288, REGON: 369759555.
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 3
Obowiązki Stron

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

 

§ 4
Zamówienia

Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

Cen. oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,
za pośrednictwem serwisu PayPal (udostępnianego przez PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).
Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności określonych w ust. 4 lit. a niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedawcy, w ust. 4 lit. c niezwłocznie po uznaniu konta Sprzedawcy w systemie PayPal, a w przypadku opisanym w ust. 4 lit. b – niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,
niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

§ 6

ZWROT
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

 

Obowiązki Konsumenta

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Zwracany towar ma być bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:

oryginały dokument zakupu, formularz ZWROTU, dostępny tutaj.

 

Towar powinien być wysłany przesyłką PRIORYTETOWĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem na adres:

I.K.J. ul. Michałowicza 60, 43- 300 Bielsko-Biała z dopiskiem „ZWROT".

 

Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

§ 7
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
żądać usunięcia wady; albo
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Reklamacja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, niezgodnym z przeznaczeniem produktu.

 

§ 8
WYMIANA

Wymiany zakupionego Towaru można dokonać w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru.
Wymiana jest możliwa jedynie na inny Towar z asortymentu Sklepu w tej samej cenie (lub wyższej), co cena zwracanego do wymiany Towaru. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, opcja zamiany możliwa jest jedynie za dopłatą brakującej kwoty będącej różnicą między cenami tych Towarów.
Wymianie podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.
Wraz z wymienianym Towarem należy przesłać:
oryginalne opakowanie Towaru,
oryginały dokumentów zakupu,
formularz wymiany, dostępny tutaj.

 

Wymieniany Towar powinien być wysłany przesyłką PRIORYTETOWĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem wyłącznie na adres:  I.K.J. ul. Michałowicza 60, 43- 300 Bielsko-Biała z dopiskiem „WYMIANA".
Klient powinien zachować dokument nadania dla ewentualnych celów dowodowych.

 

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Przesyłka z wymienionym Towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.
W terminie 7 dni od otrzymania Towaru Sklep dokona jego wymiany lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi zapłaconą kwotę wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.
Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz wysyłanych do paczkomatów.
Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają uprawnień Konsumenta do zwrotu Towaru zgodnie z § 6.

 

§ 9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
Przedstawienie Towarów, jakie mogą być dostępne w Sklepie,
możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 

§ 10
Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 11
Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz sporządzić jego wydruk.
Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

§ 13

Jeżeli klient nie chce otrzymywać newslettera zobowiązany jest do poinformowania o tym sklepu JoQu z adresem inetrnetowym www.JoQu.com.pl. Wiadomość prosze wysłac na adres emailowy   biuro@joqu.com.pl z informacją "nie zgadzam się na otrzymywanie newslettera ze sklepu joqu (www.joqu.com.pl)".

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl